Rurik Van Landuyt advocatenkantoor

Het advocatenkantoor is actief binnen de verschillende domeinen van de rechtsbijstand. De specialisatie van het kantoor is incasso. Invordering van facturen met alle eventuele betwistingen hierrond inzake contracten en commerciële geschillen.

Kom zeker eens langs op mijn kantoor indien u vragen heeft in verband met volgende zaken:

► Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
► Strafrecht
► Verkeersrecht (o.a. verdediging Politierechtbank, recuperatie geleden schade – burgerlijke partijstelling,..)
► Sociaal Recht
► Bouwrecht/aannemingsrecht
► Personen-, familie- en erfrecht (echtscheiding, verblijfsregeling kinderen, onderhoudsbijdragen,…)
PRIVACY-VERKLARING

 

 

 

 

Organisatie: ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS, gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 83, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:        ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS

Astridlaan 83, 9500 Geraardsbergen   

Tel: +32 476/46.55.22

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:

 

Rurik Van Landuyt

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.[2]

ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de advocaat rust;
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS of van derden[3];
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Verzenden (gebeurlijke) nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • De Orde van Vlaamse Balies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

 

Geautomatiseerde besluitvorming: ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS) tussen zit.[4]

 

ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Office

 

De DIPLAD-applicaties: DPA, REGSOL, SALDUZ-app,

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden: ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS Balies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS gebruikt desgevallend alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

 

U dient wel voor ogen te houden dat ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[5]

 

ADVOCATENKANTOOR RURIK VAN LANDUYT & PARTNERS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission(at)privacycommission.be

 

 

 

[1] Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.

[2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

[3] Conform het mandaat van de Orde van Vlaamse Balies zijn dit in de eerste plaats de advocatuur en de rechtszoekende.

[4] Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden.

[5] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Adres: Astridlaan 83 9500 Geraardsbergen


Contact

contact

Een afspraak maken doet u best telefonisch.
Hebt u een vraag of wenst u meer inlichtingen? Mail dan naar info@rurikvanlanduyt.be

Astridlaan 83
9500 Geraardsbergen

Telefoon: 054/42 30 39